jueves, 18 de abril de 2013
汽车 qì chē ( s. ) automóvil / auto

Expresiones que utilizan el carácter "汽车"

出租汽车 chū zhū qì chē ( s. ) taxi

公共汽车 gōng gòng qì chē ( s. ) camión / autobús / bus

微型汽车 wēi xíng qì chē ( s. ) coche miniatura / minicoche

载重汽车 zài zhòng qì chē ( s. ) carro fuerte / carro de plataforma de cuatro ruedas

中途下汽车 zhōng tú xià qì chē ( s. ) bajarse del coche a medio camino