jueves, 18 de abril de 2013
火车 huǒ chē ( s. ) tren

Expresiones que utilizan el carácter "火车"

火车司机 huǒ chē sī jī ( s. ) maquinista del tren

火车头 huǒ chē tóu ( s. ) locomotora

火车脱轨 huǒ chē tuō guǐ ( v. ) un tren que descarrila

火车正点到达 huǒ chē zhèng diǎn dào dá el tren llegó a tiempo

误了火车 wù lē huǒ chē ( v. ) perder el tren

预订火车票 yù dìng huǒ chē piào ( v. ) reservar billetes del tren