martes, 30 de abril de 2013
动物 dòng wù ( s. ) fauna / animal

Expresiones que utilizan el carácter "动物"

动物园 dòng wù yuán ( s. ) parque zoológico / zoo

啮齿动物 niè chǐ dòng wù ( s. ) roedores

哺乳动物 pǔ rǔ dòng wù ( s. ) mamíferos

肉食动物 ròu shí dòng wù ( s. ) carnívoros

软体动物 ruǎn tí dòng wù ( s. ) moluscos

野生动物 yě shēng dòng wù ( s. ) animal silvestre